DRAZÍ ARCHITEKTI… — ARCHITEKTURA JAKO PRÁCE

[English version below]

„Drazí architekti…“ projekt, který promlouvá k architektům*kám, má znovu co říct. Již po třetí kurátorka Karolína Plášková svolává k zamyšlení se nad pozicí architektů*ek ve společnosti a jejich pracovních podmínkách. Fakulta architektury VUT v Brně v rámci projektu Prostor pro angažovanou architekturu otevírá 6. 12. 2022 v 19:00  výstavu Architektura jako práce v Galerii architektury Brno. Expozice a doprovodný program vykreslí a zmapuje situaci na trhu práce, pozici České komory architektů i škol architektury. Přijďte s námi zjistit, zda je architektura posláním nebo „jen“ zaměstnáním?

Třetí výstava v rámci projektu „Drazí architekti…“ se zabývá pracovními podmínkami v oblasti architektury se zaměřením na nejisté pracovní a životní podmínky (především, ale nejen) mladé generace absolventů*ek architektury. Cílem je zvýšit povědomí a snad i přispět k diskusi např. o kolektivní organizaci práce, neplacené práci a stážích, struktuře architektonických kanceláří (hierarchická vs. nehierarchická) či rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (s péčí o rodinné příslušníky apod.). Jednou z příčin je i to, že je profese architekta vnímána jako poslání, spíše než práce – a je zvykem (kulturou) se projektům obětovat.

Architekti*ky často prezentují agendu architektury jako „hledání řešení současných problémů“. Pokud se od architektů*ek očekává, že budou pracovat eticky, je nutné mluvit o pracovních podmínkách a toxické kultuře v architektonické profesi. Kvůli konkurenci na trhu jsou architekti*ky „nuceni*y“ pracovat pod cenou a tuto zátěž často přenáší na mladé architekty*ky bez jistot, v případě Česka např. ve formě švarcsystému. Nejen prekarizované pracovní podmínky vedou pracující v architektuře k opouštění oboru. Je to také toxická kultura na pracovišti, např. přesčasy, nocovky, diskriminace nebo ponižování. Pokud se architekti*ky zorganizují a budou bojovat za spravedlivější podmínky, mohou dosáhnout větší svobody pracovat na projektech prospěšných pro společnost a zároveň neškodících planetě (nebo jejich zdraví).

Záměrem projektu a doprovodného programu tak není emancipovat absolventy*ky skrze vzdělávání o vedení podnikání či cenotvorbě apod., ale napomoci jim rozvíjet vlastní profesní identitu, odlišnou od těch „kteří mohou práci dávat a brát“ [who can hire and fire]. Navzdory zakořeněnému odporu k využívání kolektivní moci je snahou ukázat, že díky organizaci zdola a solidaritu lze dosáhnout hmatatelných úspěchů.

Projekt volně navazuje na výstavu z roku 2018 z cyklu „Drazí architekti…“ s tématem Etika architektury, kdy pracovní podmínky byly jedním z témat v rámci doprovodného programu: Jednak na workshopu vedeném kolektivem architektů*ek, který později stál za zrodem odborů pracujících v architektuře ve Spojeném království, a také na diskusi o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem [work life balance], které se zúčastnily odborová právnička Šárka Homfray, rakouská architektka Sabina Riß, která zpracovávala na dané téma výzkum a „manuál“ pro začínající architekty*ky, a Monika McGarrell Klimentová, která např. koordinovala ve Fóru 50 % projekty zaměřené na prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Výstava Architektura jako práce nemá za cíl pouze popsat současnou (kritickou) situaci (např. na proběhnutých průzkumech a anketách, často iniciovaných samotnými pracujícími), chce především usilovat o prezentaci a diskusi iniciativ či (jejich) úspěchů na poli zlepšování pracovních podmínek. Výstava má sloužit jako laboratoř pro kolektivní přemyšlení a sdílení know-how. Řada témat bude proto také diskutována v rámci doprovodného programu ve formě přednášek, workshopů či panelových diskusí a poskytne tak pracujícím v architektuře prostor pro setkávání a debaty.

Pod termínem „pracující v architektuře“ rozumíme všechny, kteří se podílejí na tvorbě architektury v různých pozicích a sférách – kromě praktikujících architektů*ek v soukromých ateliérech také ty, kteří pracují pro veřejný sektor, na akademické půdě nebo v kulturních institucích. Zásadní je také podívat se na to, jak vzdělávání utváří a je utvářeno praxí. Mezi hosty*kami tak budou Marisa Cortright, autorka knihy „Can this be? Surely this cannot be?“ Architectural Workers Organizing in Europe [„Je to možné? To snad není možné?“ Organizování pracujících v architektuře v Evropě] (VI PER, 2021) či Angelika Hinterbrandner, architektka a editorka digitálního magazínu o architektuře Kontextur, která se zabývá mimo jiné pracovními podmínkami a proměnou a budoucností architektonické profese. Panelové diskuse budou jak s architekty*kami, kteří si zvolili jinou cestou než „klasické“ navrhování (pracují např. v neziskové, veřejné či akademické sféře), členkami spolku Architektky o překážkách, kterým čelí nejen ženy v architektonické profesi, či s Klárou Brůhovou o tlaku na univerzitách a opatřeních vůči toxické kultuře. Klára vedla Komisi pro rovné příležitosti na Fakultě architektury ČVUT, která měla za úkol připravit institut ombudsosoby.

https://draziarchitekti.wixsite.com/home

doprovodný program
6. 12. 2022 19:00 vernisáž
10. 12. 2022 13:00 Marisa Cortright: Architectural Workers of Europe, Unite!
19. 12. 2022 17:30 cosa.cz & m2au: Nehierarchické kolektivy v architektuře?
14. 1. 2023 14:00 Charlie Edmonds: Future Architects Front
16. 1. 2023 19:00 Tantehorse: Strachy
21. 1. 2023 14:00 Angelika Hinterbrandner: Practising Architecture

Drazí architekti… — Architektura jako práce
7. 12. 2022–22. 1. 2023, ST–NE 14:00–19:00
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18

kurátorka: Karolína Plášková
architektura výstavy: Karolína Munková, Eva Truncová
grafický design: Bára Růžičková
organizační pomoc: Adéla Šoborová, Lucie Zádrapová
konzultace: Jan Kristek

ve spolupráci s Fakultou architektury VUT
s finanční podporou statutárního města Brno, Ministerstva kultury a Nadace české architektury

_____

DEAR ARCHITECTS… — ARCHITECTURE AS LABOUR

The “Dear architects…” project that addresses architects has something to say again. For the third time, curator Karolína Plášková calls for reflection on the position of architects in society and their working conditions. The Faculty of Architecture BUT, as part of the project Space for Engaged Architecture, is opening the exhibition Architecture as Labour at the Brno Gallery of Architecture on 6 December 2022 at 19:00. The exhibition and accompanying programme will portray and map the situation on the labour market, the position of the professional associations and schools of architecture.

The third exhibition of the project “Dear architects…” deals with the labour conditions in the field of architecture, with a focus on the precarious working and living conditions of the (mainly, but not exclusively) young generation of architecture graduates. The goal is to raise awareness and hopefully contribute to the discussion on the organization of work in architecture, non-paid labour and internships, the structure of architectural offices (hierarchical vs non-hierarchical), and work-life balance (with caring for family members etc.).

Architects often present architecture’s agenda as “finding solutions to contemporary problems”. If architects are expected to work ethically, we must discuss the labour conditions and toxic culture in the architecture profession. Due to the competition in the market, architects are “forced” to work below cost, and the burden is often transferred onto young architects with no security. But not only precarious labour conditions make architectural workers leave the profession. It is also the toxic culture in the workplace, e.g. overtime, nightshifts, discrimination, or humiliation. If architects organise and fight for fairer conditions, they can achieve more freedom to work on projects beneficial to society and, at the same time, not harmful to the planet (or to their health).

Thus, the intention of the project and the accompanying programme is not to emancipate graduates through courses on business management or pricing but to help them develop their own professional identity, different from those „who can hire and fire“. Despite the ingrained disinclination towards using collective power, the effort is to show that through grassroots organising and solidarity, tangible achievements can be made.

The exhibition Architecture as Labour does not only aim to describe the current (critical) situation (e.g. based on ongoing surveys and polls, often initiated by the workers themselves), it primarily seeks to present and discuss initiatives or (their) successes in the field of improving working conditions. The project should serve as a laboratory for collective thinking and know-how sharing. Therefore it will also be accompanied by lectures, discussions, workshops etc., to provide architectural workers space to meet and discuss.

By “architectural workers”, we consider all workers participating in the production of architecture in different positions and spheres – besides practising architects in private studios, those working for the public sector, in academia or in cultural institutions. It is also crucial to look at how education shapes and is shaped by the practice. Thus, guest speakers will include Marisa Cortright (10 Dec 2022), author of ‚Can this be? Surely this cannot be?“ Architectural Workers Organizing in Europe (VI PER, 2021) or Angelika Hinterbrandner, architect and editor of the digital architecture magazine Kontextur, who deals with, among other things, working conditions and the transformation and future of the architectural profession. Panel discussions will be held with architects who have chosen a different path than „classical“ practice (working, for example, in the non-profit, public or academic spheres), members of the Female Architects [Architektky] on the obstacles faced not only by women in the architectural profession, and Klára Brůhová on the pressure at universities and measures against toxic culture. Klára headed the Commission for Equal Opportunities at the Faculty of Architecture in Prague, tasked with preparing the ombudsperson position.

https://draziarchitekti.wixsite.com/home

programme
6. 12. 2022 7 pm exhibition opening
10. 12. 2022 1 pm Marisa Cortright: Architectural Workers of Europe, Unite!
19. 12. 2022 5.30 pm cosa.cz & m2au: Nehierarchické kolektivy v architektuře?
14. 1. 2023 2 pm Charlie Edmonds: Future Architects Front
16. 1. 2023 7 pm Tantehorse: Strachy
21. 1. 2023 2 pm Angelika Hinterbrandner: Practising Architecture

Dear Architects… — Architecture as Labour
7. 12. 2022–22. 1. 2023, WED–SUN 14:00–19:00
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18

curator: Karolína Plášková
exhibition architecture: Karolína Munková, Eva Truncová
graphic design: Bára Růžičková
project support: Adéla Šoborová, Lucie Zádrapová
supervision: Jan Kristek

in collaboration with the Faculty of Architecture BUT
with financial support from the City of Brno, the Ministry of Culture and the Czech Architecture Foundation

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: