GABU HEINDL: MĚSTSKÉ KONFLIKTY – MANIFEST BYDLENÍ

[English version below]

Výstava je součástí probíhajícího výzkumu Gabu Heindl, který kriticky nahlíží roli architektury v rámci politik bydlení a plánování. Výchozím bodem je drobný Manifest politiky PÉČE o bydlení jako veřejného statku a lidského práva a PÉČE o půdu. Heindl však politická východiska takového snažení – sepsání manifestu – jasně vnímá jako vratká, dílčí, sporná.

V rámci aditivní koncepce dává výstava nahlédnout vývoj globální krize bydlení prostřednictvím rozhovorů s aktivisty a aktivistkami v oblasti bydlení v konkrétních kontextech Vídně, Brna, Norimberku, Londýna a Vancouveru. Heindl dění vztahuje ke svým projektům, které vychází ze specifického zájmu o hledání budoucích strategií v rámci (ne)uskutečněných scénářů bytových politik Rudé Vídně. Průběžné doplňovaný Manifest bydlení je příspěvkem k bojům za právo na bydlení a na město.

Gabu Heindl (PhD) je architektka, urbanistka a aktivistka, která se zabývá bydlením v politice, plánování a veřejné správě a veřejným prostorem. Je profesorkou urbanismu na Norimberském technologickém institutu a vedoucí ateliéru na Architectural Association v Londýně. Je zakladatelkou oceňované architektonické kanceláře GABU Heindl Architektur a byla předsedkyní Rakouské společnosti pro architekturu (ÖGFA). Její práce byly vystaveny na bienále v Hongkongu a Šen-čenu, ve Storefront for Art and Architecture v New Yorku a na Benátském bienále, naposledy na téma bydlení v rámci urbanismu platforem v rakouském pavilonu na Benátském bienále 2021. O architektuře také píše, vydala např. Building Critique. Architecture and its Discontent (editoři G. Heindl, M. Klein, C. Linortner, Lipsko, 2019) a monografii Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung (Vídeň, 2020). Aktuálně se pro Vídeňskou komoru práce zabývá výzkumem spravedlnosti jako parametru územního plánování, výsledky představí v připravované publikaci Gerechte Stadt muss sein!.
http://www.gabuheindl.at/

doprovodný program
22. 12. 2021 19:00 online přednáška Gabu Heindl: C.A.R.E. A Housing Manifesto for Intersectional Solidarity
1. 2. 2022 19:00 online přednáška Vídeň: habiTAT / Living for Future & SchloR
8. 2. 2022 19:00 online přednáška Londýn: Architects for Social Housing / Manifest bydlení: za udržitelnou sociální architekturu
23. 2. 2022 19:00 online přednáška Vancouver: Marika Albert z BC Non-Profit Housing Association & Wendy Pedersen z Downtown Eastside SRO Collaborative
4. 3. 2022 19:00 promítání filmu PUSH [Vylidněno] v GAB
8. 3. 2022 19:00 CET online přednáška Berlin: Deutsche Wohnen & Co. enteignen
20. 3. 2022 18:00 dernisáž: prezentace Manifestu bydlení & diskuse

Gabu Heindl: Městské konflikty  Manifest bydlení
22. 12. 2021–20. 3. 2022, ST–NE 14:00–19:00*
online vernisáž a přednáška 22. 12. 2021 v 19:00
dernisáž a prezentace manifesta 20. 3. 2022 v 18:00
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
*pro veřejnost otevřeno od 5. 1. 2022

produkce: Karolína Plášková
architektura: Karolína Munková
grafický design: Bára Růžičková
instalace: Adam Tomaschek, Ludmila Jankovichová, Šimon Doubrava, Martin Králík
organizační pomoc: Adéla Šoborová, Radmila Presová
konzultace: Jan Kristek

Projekt vznikl s finanční podporou Ministerstva kultury, Nadace české architektury, Státního fondu kultury, města Brna a Fakulty architektury VUT v Brně. Akce se uskutečňuje pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

_____

GABU HEINDL: URBAN CONFLICTS A HOUSING MANIFESTO

The exhibition is part of Gabu Heindl’s ongoing enquiry into the critical agency of architecture within housing and planning politics. The starting point is a tiny Manifesto for a politics of CARE for housing as a public good and human right and of CARE for land. Heindl clearly identifies the political grounds of such an endeavor – to write a manifesto – as shaky, partial, disputed. 

Within a procedural setting, the exhibition gives an insight into the global housing crises with interviews with housing activists in the specific contexts of Vienna, Brno, Nuremberg, London and Vancouver. Heindl puts them in relation to her works, which are based on a specific interest in looking for tomorrow’s strategies within the (un)realized futures in the housing policies of Red Vienna. The growing Housing Manifesto aims to contribute to the struggles for the right to housing and the city. 

Gabu Heindl (PhD) is an architect, urbanist, and activist focusing on housing in politics, planning and popular agency, and public space. She is a Professor of Urbanism at Nuremberg Institute of Technology and a Unit Master at the Architectural Association in London. She is the founder of the award-winning practice GABU Heindl Architektur and was chairwoman of The Austrian Society for Architecture (ÖGFA). Her work has been exhibited at the Hong Kong & Shenzhen Biennale, Storefront for Art and Architecture in New York and Venice Biennale, most recently on housing within platform urbanism at the Austrian pavilion at the Venice Biennale 2021. She widely publishes, e.g. Building Critique. Architecture and its Discontent (eds. G. Heindl, M. Klein, C. Linortner, Leipzig, 2019) and the monograph Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung (Vienna, 2020). She researches justice as an urban planning parameter, commissioned by Chamber of Labour Vienna, presented in an upcoming publication Gerechte Stadt muss sein!.
www.gabuheindl.at

programme
22. 12. 2021 7 pm CET online lecture Gabu Heindl: C.A.R.E. A Housing Manifesto for Intersectional Solidarity
1. 2. 2022 7 pm CET online lecture Vienna: habiTAT / Living for Future & SchloR
8. 2. 2022 7 pm CET online lecture London: Architects for Social Housing / A Housing Manifesto: For a Sustainable Socialist Architecture
23. 2. 2022 7 pm CET online lecture Vancouver: Marika Albert from BC Non-Profit Housing Association, Vancouver and Wendy Pedersen z Downtown Eastside SRO Collaborative
4. 3. 2022 7 pm screening of the PUSH movie at the gallery
8. 3. 2022 7 pm CET online lecture Berlin: Deutsche Wohnen & Co. enteignen
20. 3. 2022 6 pm CET finnisage: A Housing Manifesto presentation & discussion

Gabu Heindl: Urban Conflicts A Housing Manifesto
22. 12. 2021–20. 3. 2022, WED–SUN 14:00–19:00*
online exhibition opening and lecture 22. 12. 2021 at 7 pm CET
in-person finnisage and manifesto presentation 20. 3. 2022 at 6 pm CET
Brno Gallery of Architecture, Starobrněnská 18
*open for public from 5. 1. 2022

production: Karolína Plášková
architecture: Karolína Munková
graphic design: Bára Růžičková
installation: Adam Tomaschek, Ludmila Jankovichová, Šimon Doubrava, Martin Králík
project support: Adéla Šoborová, Radmila Presová
supevision: Jan Kristek

This project was realized with financial support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Czech Architecture Foundation, the State Culture Fund, the City of Brno, and the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology. The event takes place under the auspices of the Mayor of the Statutory City of Brno, JUDr. Markéta Vaňková.

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: