n’UNDO

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, ve spolupráci s Galerií Architektury Brno, zve na přednášku „UNdo|REdo|doNOT“ urbanisty a architekta Alejandra del Castilla z kolektivu n’UNDO, která je součástí přednáškové série „No More Architecture“ na téma nerůstu v architektuře. Akce se uskuteční ve čtvrtek 29. října 2020 v 19:00 online prostřednictvím aplikace Teams. Přednáška bude v angličtině. Bližší info viz níže (za anglickou verzí).

Přednáška a následná diskuze bude moderována Karolínou Pláškovou.

The Faculty of Architecture at the Brno University of Technology, in cooperation with the Brno Gallery of Architecture, cordially invites you to attend a lecture “UNdo|REdo|doNOT” held by architect and urbanist Alejandro del Castillo from the n’UNDO collective which is part of the lecture series “No More Architecture”, with focus on degrowth in architecture. The event will take place on Thursday 29 October 2020 at 19:00 online via Teams. The lecture will be held in English.

The lecture and following discussion will be moderated by Karolína Plášková.

ALEJANDRO DEL CASTILLO / n’UNDO: UNdo|REdo|doNOT

Facing construction as a traditional way to improve our environment, n’UNDO shows that it is possible to build more and better by UNDOING, REDOING or NOT DOING, actions that guarantee economic, social, cultural and environmental sustainability.

UNDO = To Reduce, Minimize, Eliminate, Dismantle, Demolish… An effective response to excess.

REDO = To Reuse, Regenerate, Revert, Recover, Rehabilitate, Revitalize, Relocate, Restore… Placing value on pre-existences.

DO NOT = An active and proactive NO. To preserve, protect, care for. Proving the sustainability and profitability of not intervening.

The presentation will explain the theory and ideas behind nUNDOs philosophy and how this architecture is turned into sustainable, feasible and profitable practice. 

nUNDO bases its work on criticism, debate and reflection, from which it develops its theoretical base, which gives rise to various practices and actions based on participation and multidisciplinary processes. It develops, among other activities, teaching, consultancy, intervention and certification.

NO MORE ARCHITECTURE

Our current society faces perhaps the most significant challenges in its history so far – the climate crisis and the biodiversity loss, as well as growing social inequalities, scarcity of resources, refuge, displacement and so on. Architecture also has a share in this situation – the construction industry accounts for 40% of global carbon dioxide emissions. At the same time, real estate represents the most advantageous way of investment, which leads to speculation, financialization of housing, privatization of services and public space which all contribute to further growth of social inequalities. Therefore we need to rethink the currently valid premises of architecture based on growth (creation of new). We need to go much further than just e.g. designing low-energy houses or implementing green roofs – examples of measures that often come up as “sustainable architecture” in the Czech context. Although they could be seen as progressive (and yet not commonly implemented), it is not enough.

We need to think of a more radical redefinition of architecture. It is necessary to discuss what role architecture should play in our society and how it can contribute to the improvement of the living conditions for everyone, without negative impacts on the environment. Let’s think of the architecture of care, of maintenance, of refurbishment or just of reprogramming. Architecture, which serves the community instead of the capital and does not harm, but rather foster social relations and environmental processes. In the words of Jeremy Till and Tatjana Schneider, the right solution is not always ‘adding more stuff to the world’. The crises cannot be solved only by technology (as many would suggest), it requires a series of changes in our social behaviour, or – even better – in our desires.

The investment and growth – and the rationality associated with these concepts – has something to do with a particular type of rationality of “sustainable architecture” and at the same time, it is connected with a specific way of practising architecture. If we really want to face the problems of the planetary crises, we need to change the type of rationality (way of thinking), but also of architectural practice.

The goal of the lecture is not to present “the oeuvre of an architect / a studio” but rather the process in detail (e.g. including the politics and bureaucracy involved) and the (social and environmental) consequences of (a) chosen project(s). We would like to use the lecture series as an inspiration for students’ as well as professionals’ (future) practice, to broaden their imagination on how they can work – how can they choose clients, how can they find collaborators, initiate projects or find support for their ideas. We also appreciate implementation of sustainability and ethical standards into the office’s structure. We aim to invite other professionals than only architects, such as curators, theorists, landscape planners etc.

The lecture series “No More Architecture” is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

ALEJANDRO DEL CASTILLO / n’UNDO: ODdělat|PŘEdělat|NEdělat

Navzdory výstavbě jako tradičnímu přístupu ke zlepšení a řešení našeho prostředí, n’UNDO ukazuje, že je možné stavět více a lépe prostřednictvím ODDĚLÁNÍ, PŘEDĚLÁNÍ a NEDĚLÁNÍ – činnostmi, které zaručují ekonomickou, sociální, kulturní a environmentální udržitelnost.

ODDĚLAT [undo] = Snižovat, minimalizovat, eliminovat, demontovat, demolovat… Efektivní reakce na přebytek.

PŘEDĚLAT [redo] = Znovu použít, regenerovat, navrátit, obnovit, rehabilitovat, oživit, přemístit, obnovit… Klást hodnotu na původní existenci.

NEDĚLAT [do not] = Aktivní a proaktivní NE. Zachovat, chránit, pečovat. Udržitelnosti a ziskovost v nezasahování.

Prezentace vysvětlí teorii a myšlenky stojící za filozofií společnosti n’UNDO a způsob, jakým se tato architektura proměnila v udržitelnou, proveditelnou a ziskovou praxi.

n’UNDO zakládá svou práci na kritice, debatě a reflexi, ze které vyvíjí svůj teoretický základ, který vede k různým praktikám a akcím založeným na participaci a multidisciplinárních procesech. Rozvíjí mimo jiné výuku, poradenství, intervenci a certifikaci.

NO MORE ARCHITECTURE

Naše současná společnost čelí snad doposud největším výzvám ve své historii – klimatické krizi a ztrátě biodiverzity, vedle toho i rostoucí sociální nerovnosti, přesunu válečných i klimatických uprchlíků apod. Architektura má na tomto stavu také svůj podíl – stavební průmysl se podílí 40 % na světových emisích oxidu uhličitého a zároveň nemovitosti představují nejvýhodnější způsob investic, což vede ke spekulacím, financializaci bydlení, privatizaci služeb i veřejného prostoru atd., což přispívá k dalšímu růstu sociálních nerovností. Musíme přehodnotit aktuálně platné premisy architektury založené na růstu (tvorbě nového). Nestačí jen např. projektovat nízkoenergetické domy či realizovat zelené střechy – některá z opatření, která jsou v českém kontextu vnímána jako „udržitelná architektura“. I přestože je lze považovat za progresivní (nikoli však běžně implementovaná), nestačí to.

Musíme usilovat o radikálnější předefinování architektury. Je třeba diskutovat, jakou roli by v naší společnosti měla architektura hrát a jak může opravdu přispívat ke zlepšování životních podmínek každého, bez negativních vlivů na životní prostředí. Promýšlejme architekturu péče, údržby, renovace nebo jen přeprogramování. Architektura, která slouží komunitě místo kapitálu a nepoškozuje, ale naopak podporuje sociální vazby a environmentální procesy. Slovy Jeremyho Tilla a Tatjany Schneider, řešením není vždy „adding more stuff to the world“. Krize nelze vyřešit pouze technologiemi (jak mnozí naznačují), vyžaduje to proměnu našeho chování, nebo – ještě lépe – našich tužeb.

Investice a růst a racionalita spojená s těmito koncepty má něco společného s určitým typem racionality „udržitelné architektury“ a zároveň je spojená s určitým způsobem praktikování architektury. Pokud se chceme opravdu postavit čelem k problémům planetární krize, je třeba změnit typ racionality (způsob uvažování), ale i architektonické praxe. 

Cílem přednášky není představit přehled projektů architekta či ateliéru, ale spíše do detailu popsat průběh (včetně např. souvisejících politických a byrokratických procesů) a (sociální a environmentální) důsledky konkrétního vybraného projektu. Chtěli bychom využít přednáškový cyklus jako inspiraci pro praxi studentů i (budoucích) architektů, rozšířit jejich představy o tom, jak mohou pracovat – jak si mohou vybírat klienty, jak si mohou najít spolupracovníky, iniciovat projekty nebo najít podporu pro jejich nápady. Oceňujeme také implementaci udržitelnosti a etických standardů do struktury kanceláře. V rámci přednáškového cyklu zveme také další odborníky jako jsou kurátoři, teoretici, urbanisté, krajinářští architekti atd.

Přednášková série „No More Architecture“ se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: