MANIFEST BYDLENÍ — VANCOUVER: Sociální bydlení & organizování nájemníků

[English version below]

Galerie Architektury Brno a Fakulta architektury VUT v Brně zvou na online diskusi o dostupném bydlení ve Vancouveru. S rakouskou architektkou Gabu Heindl budou diskutovat socioložka Marika Albert z asociace neziskových organizací zabývajících se bydlením a organizátorkou komunity Wendy Pedersen ze spolku sdružující nájemníky. Diskuse je doprovodným programem k aktuální výstavě Gabu Heindl: Městské konflikty – Manifest bydlení. Akce se uskuteční ve středu 23. února 2022 v 19:00 online, v angličtině.

VANCOUVER, CA
MARIKA ALBERT: BC NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION

BC Non-Profit Housing Association [Asociace neziskového bydlení v Britské Kolumbii] (BCNPHA) poskytuje poradenství a podporu svým členům v sektoru sociálního bydlení v Britské Kolumbii (BC, Kanada). Jejím úkolem je posilovat neziskový sektor bydlení v BC prostřednictvím advokacie, vzdělávání a podpory. Svým členům mimo jiné poskytuje příležitosti ke kvalitnímu profesnímu rozvoji a pořádá špičkové akce v oboru, které podporují spolupráci v celém sektoru komunitního bydlení. Jako organizace založená na datech také publikují klíčové výzkumy, které přispívají ke strategickým řešením krize dostupného bydlení a bezdomovectví, jež postihuje komunity v celé BC.

Marika Albert je ředitelkou politik v BCNPHA, kde vede výzkumné a advokační aktivity, například kanadským indexem nájemního bydlení a programy profesního rozvoje a edukační programy. Zabývá se tématy velkého měřítka, která ovlivňují toto odvětví, a prosazuje konkrétní řešení prostřednictvím legislativních a politických změn a změn financování. V roce 2018 byla oceněna čestným občanstvím města Victoria za její práci v oblasti výzkumu bydlení a bezdomovectví.
https://bcnpha.ca/

WENDY PEDERSEN: DOWNTOWN EASTSIDE SRO COLLABORATIVE

Downtown Eastside SRO Collaborative [Sdružení nájemníků „ubytoven“ ve čtvrti Downtown Eastside] (SRO-C) usiluje o zachování vancouverského bytového fondu „ubytoven“ (pronájem samostatných pokojů; SRO)*, zlepšení jejich kvality a zamezení vystěhovávání – prostřednictvím organizování nájemníků. Jejich strategií je organizovat v rámci toho nejhorší z nejhoršího – na soukromých ubytovnách. Sdružují nájemníky, aby podávali stížnosti na bezpečnost a podmínky správy na Oddělení pronajímání bytů, a podporují snahy městských inspektorů uvést budovy do souladu s předpisy (tam, kde je to možné, ). V roce 2018 se SRO-C spojilo s akademiky z univerzit Queen’s a Simona Frasera a zkoumali minulost, současnost a budoucnost SRO a podnítili novou fázi organizování v hotelech. Nedávno se jim podařilo dosáhnout toho, aby město kontrolovalo míru obsazenosti SRO. Wendy Pedersen je komunitní organizátorka a ředitelka SRO-C. V Downtown Eastside žije v sociálním bydlení již 25 let. Bude také hovořit o tom, proč není možné stavět dostatečné množství sociálního bydlení, které by nahradilo tyto SRO hotely, ubytovny, domovy pro osoby bez domova a všechny další v bytové nouzi, nebo jak se jejich sdružení podařilo prosadit opatření v tomto malém segmentu nájemního bydlení ve Vancouveru.

*Single Occupancy Room [pronájem samostatných pokojů, v českých podmínkách lze přirovnat k „ubytovnám“ či „hotelům“] (SRO) jsou obvykle malé jednolůžkové pokoje o rozloze 7 až 13 metrů čtverečních se společnou koupelnou na patře a obvykle bez společné kuchyně. Byly postaveny na přelomu 19. a 20. století pro sezónní pracovníky v těžebním průmyslu a postupem času se staly poslední záchrannou stanicí před bezdomovectvím. Dnes je ve Vancouveru otevřeno 87 soukromých SRO, jejichž nájemné se pohybuje kolem 600 dolarů měsíčně nebo méně. Je o nich známo, že jsou to zastaralá, chátrající, nechvalně proslulá a neobyvatelná místa k bydlení se špatnou údržbou a často nedodržující zdravotní a bezpečnostní předpisy. Kromě těchto 87 hotelů bylo „renovováno“ několik desítek hotelů a v některých z těchto „butikových“ hotelech se nájemné v vyšplhalo až na 1500 dolarů měsíčně za jeden pokoj. Dalších několik desítek hotelů bylo zakoupeno vládou, zrekonstruováno a jsou provozovány jako dotované podpůrné bydlení neziskovými bytovými agenturami.
https://srocollaborative.org/

Projekt vznikl s finanční podporou Ministerstva kultury, Nadace české architektury, Státního fondu kultury, města Brna a Fakulty architektury VUT v Brně.

_____

The Brno Gallery of Architecture and the Faculty of Architecture at BUT cordially invite you to an online discussion on affordable housing in Vancouver. The Austrian architect Gabu Heindl will be joined by sociologist Marika Albert from the BC Non-Profit Housing Association and community organizer Wendy Pedersen from the Downtown Eastside SRO Collaborative. The discussion is an accompanying programme to the current exhibition Gabu Heindl: Urban Conflicts – A Housing Manifesto. The event will take place online on Wednesday 23 February at 19:00 CET, in English.

VANCOUVER, CA
MARIKA ALBERT: BC NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION

BC Non-Profit Housing Association (BCNPHA) provides leadership and support to members in the social housing sector throughout British Columbia (BC). Their role is to strengthen BC’s non-profit housing sector through advocacy, education and support. Among other things, they provide high-quality professional development opportunities to their members and organize industry-leading events that foster collaboration across the community housing sector. As a data-driven organization, they also publish leading research that drives strategic solutions to the affordable housing and homelessness crisis affecting communities across BC.

Marika Albert is the Policy Director at BCNPHA, where she leads research and advocacy efforts such as the Canadian Rental Housing Index and the organization’s professional development and education programs. She tackles large-scale issues affecting the sector and advocates for tangible solutions through legislative, policy, and funding changes. In 2018 she was recognized with an Honorary Citizen Award from the City of Victoria for her work on housing and homelessness research.
https://bcnpha.ca/

WENDY PEDERSEN: DOWNTOWN EASTSIDE SRO COLLABORATIVE

The Downtown Eastside SRO Collaborative (SRO-C) seeks to preserve Vancouver’s Single Room Occupancy (SRO)* housing stock, improve their habitability and prevent evictions – through tenant organizing. Their strategy is to organize within the worst of the worst – the privately-owned SROs. They bring tenants together to file complaints for safety and management conditions at the Residential Tenancy Branch and to support City Inspectors’ efforts, where possible, to bring buildings up to code. In 2018, SRO-C joined with academics from Queen’s and Simon Fraser Universities to research the past, present and future of SROs and to stimulate a new phase of organizing in the hotels. Recently, they managed to get municipal vacancy control in the SROs. Wendy Pedersen is a community organizer and the director of the SRO-C. She has lived in the Downtown Eastside in social housing for 25 years. She will also talk about why it is not possible to get sufficient social housing built to replace these SRO hotels, shelters, homes for the homeless or everyone else in the housing crisis or why the collaborative was able to get action on this small segment of rental housing in Vancouver.

*SROs are typically small single rooms about 7 to 13 square metres with a shared bathroom on each floor and typically without a shared kitchen. They were built at the turn of the 20th century for seasonal workers in the resource industry and, over time, became the last stop before homelessness. There are 87 privately-owned SROs open in Vancouver today that rent at about $600/month or less. They are known to be aging, decrepit, infamously lawless and inhabitable places to live with poor maintenance and numerous health and safety code violations. In addition to these 87 hotels, a few dozen hotels were “renovicted”, and in some cases, rents rose to $1500/month for a single room in these “boutique” hotels. A few more dozen hotels were purchased by governments, renovated and operated as deeply subsidized supportive housing by non-profit housing agencies.
https://srocollaborative.org/

This project was realized with financial support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Czech Architecture Foundation, the State Culture Fund, the City of Brno, and the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology.

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: